ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཙོང་ཆུའི་དྲ་བ། >> ཐོར་བུ། >> གྲངས་གནས་དྲུག་ཅུ།

གྲངས་གནས་དྲུག་ཅུ།

[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། དྲ་རྒྱ་ལས་བཏུས་པ།] [རྩོམ་པ་པོ། རྩོམ་པ་པོ་མི་གསལ།] [ཟླ་ཚེས། 12-08-13] [ཀློག་གྲངས། ]

                                                                                          གཅིག་བཅུ་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་དང་། །
                                                                                          ས་ཡ་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་ཏེ། །
                                                                                          དགུ་པོ་རྐྱང་པའི་གྲངས་སུ་བརྗོད། །
                                                                                          ཐེར་འབུམ་ཁྲག་ཁྲིག་རབ་བཀྲམ་དང་། །
                                                                                          གཏམས་དཀྲིགས་མི་འཁྲུགས་ཁྱད་འབྱིན་དང་། །
                                                                                          སྤང་རྟེན་དེད་འདྲེན་མཐའ་སྣང་དང་། །
                                                                                          རྒྱུ་རིག་འོད་མཛེས་དབང་པོ་དང་། །
                                                                                          ལེགས་ཕྱིན་རྟོགས་འགྲོ་འབྱིན་རྡུལ་དང་། །
                                                                                          རྒྱ་རྟགས་སྟོབས་འཁོར་བརྡ་ཤེས་དང་། །
                                                                                          རྣམ་བྱུང་སྟོབས་མིག་བྱམས་སྙིང་དགའ། །
                                                                                          བཏང་སྙོམས་རྣམས་ཏེ་ཆེན་པོར་བཅས། །
                                                                                          ལྔ་བཅུ་ཁུག་པའི་གྲངས་ཡིན་ཏེ། །
                                                                                          གྲངས་མེད་པ་ནི་ཐ་མ་འོ། །
                                                                                          གོང་ནས་གོང་དུ་བཅུ་འགྱུར་བསྒྲེ། །
 

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
པར་དབང་ཡོད་ཚད་ངེད་ཙོང་ཆུའི་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་བརྒྱུད་འགོད་བྱེད་མི་ཆོག
Copyright © 2010 Tsongchu.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
E-mail:tsongchu@tsongchu.com  QQ:1239685970 QQ:32460212  MSN:tibetan406@hotmail.com