ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཙོང་ཆུའི་དྲ་བ། >> ཐོར་བུ། >> ནད་ལ་སོགས་པ་ལམ་དུ་འཁྱེར་ཚུལ།

ནད་ལ་སོགས་པ་ལམ་དུ་འཁྱེར་ཚུལ།

[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། རྒྱས་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།] [ཟླ་ཚེས། 10-07-06] [ཀློག་གྲངས། ]

    ན་མོ་གུ་རུ། བདག་གཞན་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདི། །  ན་ན་ན་སྟེ་ན་བས་དགའ། །  སྔར་བསགས་ཀྱི་ལས་ངན་འཛད་པ་ཡིན། །  ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་། ། སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན། །       ན་བ་མེད་ན་མེད་དེ་དགའ། །  ལུས་སེམས་བདེ་ན་དགེ་སྦྱོང་འཕེལ། །  མི་ལུས་དོན་ཅན་བྱེད་པ་ཡང་། །  སྒོ་གསུམ་དགེ་ལ་སྦྱོར་བ་ཡིན། །     འབྱོར་པ་ཡོད་ན་ཡོད་དེ་དགའ། །  བསོད་ནམས་ཀྱི་དགེ་ཚོགས་སྤེལ་བས་ཆོག །  འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་ཕན་བདེ་ཇི་སྙེད་པ། །  བསོད་ནམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་ངེས། །  མྱུར་དུ་ཤི་ན་ཤི་བས་དགའ། །  རྐྱེན་ངན་གྱིས་བར་དུ་མ་ཆོད་ཅིང་། །  མཚམས་སྦྱོར་གྱི་བག་ཆགས་བཟང་གྲོགས་པས། །  མ་ནོར་གྱི་ལམ་དུ་ཚུད་པར་ངེས། །   ཡུན་དུ་གསོན་ན་གསོན་པས་དགའ། །  ཉམས་མྱོང་གི་ལོ་ཐོག་སྐྱེས་པ་ལ། །  གདམས་ངག་གི་རླན་དྲོད་མ་ཡལ་བར། །  ཡུན་དུ་བསྟེན་པས་སྨིན་པར་འགྱུར། །  གང་ཡིན་ཡང་དགའ་བ་སྒོམས་ཤིག་ཨང་། །

ཞེས་པ་ས་སྐྱར་དགེ་བཤེས་ཤིག་གིས་ནད་ལ་སོགས་པ་བྱུང་ན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དྲིས་པའི་ལན་དུ་ནད་ལ་སོགས་པ་ལམ་དུ་འཁྱེར་བའི་ཚུལ་འདི།  ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་བཀོད་པའོ། ། ། ། སརྦམངྒ་ལཾ། །

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
པར་དབང་ཡོད་ཚད་ངེད་ཙོང་ཆུའི་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་བརྒྱུད་འགོད་བྱེད་མི་ཆོག
Copyright © 2010 Tsongchu.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
E-mail:tsongchu@tsongchu.com  QQ:1239685970 QQ:32460212  MSN:tibetan406@hotmail.com