ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཙོང་ཆུའི་དྲ་བ། >> པར་མཛོད།
181
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་དང་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་སྤུན་བཅས།

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་དང་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་སྤུན་བཅས།

2012-06-13 16:02:06
ཟུར་བཅུ་གསུམ་ཅན་གྱི་རྡོ་མཁར།

ཟུར་བཅུ་གསུམ་ཅན་གྱི་རྡོ་མཁར།

2011-05-13 21:33:53
སོ་མང་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་མཁར།

སོ་མང་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་མཁར།

2011-05-13 19:23:12
རྫོང་འགག་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་མཁར།

རྫོང་འགག་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་མཁར།

2011-04-30 17:33:46
དམ་པ་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་མཁར།

དམ་པ་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་མཁར།

2011-04-30 15:32:43
ཅོག་ཙེ་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་མཁར།

ཅོག་ཙེ་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་མཁར།

2011-04-30 15:06:39
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཉིན།

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཉིན།

2011-04-09 00:42:52
དམར་གཙང་ལྷ་ཆེན།

དམར་གཙང་ལྷ་ཆེན།

2011-03-23 19:23:45
གཞིས་རྩེ་བསམ་འགྲུབ་རྩེའི་ཕོ་བྲང་།

གཞིས་རྩེ་བསམ་འགྲུབ་རྩེའི་ཕོ་བྲང་།

2010-06-01 18:33:05
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་དང་ཨ་ལགས་བླ་ཁོ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས།

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་དང་ཨ་ལགས་བླ་ཁོ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས།

2010-06-01 18:23:25
གངས་རིའི་སྲས་མོ་རིག་འཛིན་དབང་མོ།

གངས་རིའི་སྲས་མོ་རིག་འཛིན་དབང་མོ།

2010-06-01 18:12:00
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ།

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ།

2010-06-01 18:08:10
ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེའི་སྐུ་བརྙན།

ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེའི་སྐུ་བརྙན།

2010-05-28 15:41:41
གངས་རིན་པོ་ཆེའི་བརྗིད་ཉམས།

གངས་རིན་པོ་ཆེའི་བརྗིད་ཉམས།

2010-05-28 13:21:05
བོད་ཀྱི་གནས་རི་གྲགས་ཅན་གངས་ཏི་སེ།

བོད་ཀྱི་གནས་རི་གྲགས་ཅན་གངས་ཏི་སེ།

2010-05-28 11:16:41
མཁར་ལ་སྔ་བ་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་།

མཁར་ལ་སྔ་བ་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་།

2010-05-28 11:12:53
བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ།

བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ།

2010-05-28 10:52:32
བོད་ཡུལ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ཤིག

བོད་ཡུལ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ཤིག

2010-05-05 16:32:03
181
པར་དབང་ཡོད་ཚད་ངེད་ཙོང་ཆུའི་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་བརྒྱུད་འགོད་བྱེད་མི་ཆོག
Copyright © 2010 Tsongchu.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
E-mail:tsongchu@tsongchu.com  QQ:1239685970 QQ:32460212  MSN:tibetan406@hotmail.com